Legea nr. 10/1995 din 18/01/1995

 

Lege nr. 10/1995 din 18/01/1995  -  privind calitatea în construcţii.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1
Calitatea construcţiilor este rezultanta totalităţii performanţelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenţă, a exigenţelor utilizatorilor şi colectivităţilor.
Exigenţele  privind  calitatea  instalaţiilor  şi  a  echipamentelor  tehnologice  de  producţie  se stabilesc şi se realizează pe bază de reglementări specifice fiecărui domeniu de activitate.
Art. 2
Prevederile prezentei legi se aplică construcţiilor  de orice categorie şi instalaţiilor  aferente acestora  -  indiferent  de  forma  de  proprietate  sau  destinaţie  -  denumite  în  continuare construcţii, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţii ale acestora.
Sunt  exceptate  clădirile  pentru  locuinţe  cu  parter  şi  parter  plus  un  etaj  şi  anexele gospodăreşti  situate în mediul rural şi în satele ce aparţin oraşelor, precum şi construcţiile provizorii.
Art. 3
Prin prezenta lege se instituie sistemul calităţii în construcţii, care să conducă la realizarea şi exploatarea unor construcţii de calitate corespunzătoare, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător.
Art. 4
Sistemul  calităţii  în  construcţii  se  aplică  în  mod  diferenţiat  în  funcţie  de  categoriile  de importanţă  ale construcţiilor,  conform regulamentelor  şi procedurilor  de aplicare a fiecărei componente a sistemului.
Clasificarea  în categorii  de importanţă  a construcţiilor  se face în funcţie de complexitate, destinaţie,   mod  de  utilizare,   grad  de  risc  sub  aspectul  siguranţei,   precum  şi  după considerente economice.
Art. 5

(la data 06-mar-2000 Art. 5 din capitolul I a fost reglementat de  Hotarirea 877/1999 )
Pentru  obţinerea  unor  construcţii  de  calitate  corespunzătoare  sunt  obligatorii  realizarea  şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a următoarelor cerinţe:
a) rezistenţă şi stabilitate; b) siguranţă în exploatare; c) siguranţă la foc;
d) igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;
e) izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;
f) protecţie împotriva zgomotului.
Pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a următoarelor cerinţe esenţiale:
a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;
b) securitate la incendiu;
c) igienă, sănătate şi mediu;
d) siguranţă în exploatare;
e) protecţie împotriva zgomotului;
f) economie de energie şi izolare termică.
(la data 12-mai-2007 Art. 5 din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din  Legea 123/2007 )
Art. 6
Obligaţiile prevăzute la articolul precedent revin factorilor implicaţi în conceperea, realizarea şi  exploatarea   construcţiilor,   precum  şi  în  postutilizarea   lor,  potrivit  responsabilităţilor fiecăruia.
Aceşti factori sunt: investitorii, cercetătorii, proiectanţii, verificatorii de proiecte, fabricanţii şi furnizorii  de  produse  pentru  construcţii,  executanţii,  proprietarii,  utilizatorii,  responsabilii tehnici cu execuţia, experţii tehnici, precum şi autorităţile publice şi asociaţiile profesionale de profil.
Art. 7
În contractele  care se încheie ori, după caz, în dispoziţiile  sau în autorizaţiile  ce se emit, factorii prevăzuţi la articolul precedent sunt obligaţi să înscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate  al construcţiilor,  corespunzătoare  cerinţelor,  precum  şi garanţiile  materiale  şi alte prevederi, care să conducă la realizarea acestor clauze.
În  contracte   nu  se  pot  înscrie   niveluri   şi  cerinţe,   referitoare   la  calitate,   inferioare reglementărilor în vigoare, cu privire la cerinţele prevăzute la art. 5.
CAPITOLUL II: Sistemul calităţii în construcţii
Art. 8
Sistemul  calităţii  în construcţii  reprezintă  ansamblul  de structuri  organizatorice, responsabilităţi, regulamente, proceduri şi mijloace, care concură la realizarea calităţii construcţiilor în toate etapele de concepere, realizare, exploatare şi postutilizare a acestora.
Art. 9
Sistemul calităţii în construcţii se compune din:
a) reglementările tehnice în construcţii:
b) calitatea produselor folosite la realizarea construcţiilor;
c) agrementele tehnice pentru noi produse şi procedee;
d) verificarea proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi expertizarea proiectelor şi a construcţiilor;
e) conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii;
f) autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii;
g) activitatea metrologică în construcţii;
h) recepţia construcţiilor;
i) comportarea în exploatare şi intervenţii în timp;
j) postutilizarea construcţiilor;
k) controlul de stat al calităţii în construcţii.
Art. 10
Reglementările  tehnice se stabilesc prin regulamente şi proceduri şi au ca obiect concepţia, calculul  şi alcătuirea,  execuţia  şi exploatarea  construcţiilor.  Prin reglementările  tehnice  se stabilesc,  în  principal,  condiţiile  minime  de  calitate  cerute  construcţiilor,   produselor  şi procedeelor utilizate în construcţii, precum şi modul de determinare şi de verificare a acestora. Art. 11
Certificarea calităţii produselor folosite în construcţii se efectuează prin grija producătorului, în conformitate cu metodologia şi procedurile stabilite pe baza legii.
La lucrările de construcţii se interzice folosirea de produse fără certificarea calităţii lor, care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor.
Art. 12
Agrementele tehnice pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii stabilesc, în condiţiile prezentei legi, aptitudinea de utilizare, condiţiile de fabricaţie, de transport, de depozitare, de punere în operă şi de întreţinerea a acestora.
La lucrările de construcţii care trebuie să asigure nivelul de calitate conform cerinţelor se vor folosi produse, procedee şi echipamente tradiţionale, precum şi altele noi pentru care există agremente tehnice corespunzătoare.
Art. 13
Verificarea proiectelor pentru execuţia construcţiilor, în ceea ce priveşte respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţe, se va face numai de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor.
Se interzice aplicarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie neverificate în condiţiile alineatului precedent.
Verificarea calităţii execuţiei construcţiilor este obligatorie şi se efectuează de către investitori prin diriginţi de specialitate sau prin agenţi economici de consultanţă specializaţi.
Expertizele  tehnice  ale  proiectelor  şi  construcţiilor  se  efectuează  numai  de  către  experţi tehnici atestaţi.
Art. 14
Conducerea  şi asigurarea  calităţii  în construcţii  constituie  obligaţia  tuturor  factorilor  care participă la conceperea, realizarea şi exploatarea construcţiilor şi implică o strategie adecvată şi măsuri specifice pentru garantarea calităţii acestora.
Agenţii economici care execută lucrări de construcţii asigură nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, prin personal propriu şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, precum şi printr-un sistem propriu conceput şi realizat.
Art. 15
Autorizarea  şi  acreditarea  laboratoarelor  de  analize  şi  încercări  în  construcţii  se  fac  în conformitate cu prevederile legale.
Art. 16
Asigurarea  activităţii  metrologice  în  construcţii  se  realizează  conform  prevederilor  legale privind etalonarea, verificarea şi menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de măsurare şi control utilizate în acest domeniu.
Art. 17
Recepţia  construcţiilor   constituie  certificarea  realizării  acestora  pe  baza  examinării  lor nemijlocite, în conformitate cu documentaţia de execuţie şi cu documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei.
Cartea tehnică a construcţiei cuprinde documentaţia  de execuţie şi documente privitoare la realizarea şi exploatarea acesteia. Ea se întocmeşte prin grija investitorului şi se predă proprietarului  construcţiei,  care  are  obligaţia  să  o  păstreze  şi  să  o  completeze  la  zi; prevederile din cartea tehnică a construcţiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar şi utilizator.
Recepţia construcţiilor se face de către investitor – proprietar, în prezenţa proiectantului şi a executantului şi/sau reprezentanţilor de specialitate, legal desemnaţi de aceştia.
Art. 18
Urmărirea comportării  în exploatare a construcţiilor  se face pe toată durata de existenţă a acestora şi cuprinde ansamblul  de activităţi privind examinarea  directă sau investigarea  cu mijloace de observare şi măsurare specifice, în scopul menţinerii cerinţelor.
Intervenţiile la construcţiile existente se referă la lucrări de reconstruire, consolidare, transformare,  extindere,  desfiinţare  parţială,  precum  şi la lucrări  de reparaţii,  care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul iniţial al clădirii sau a unei expertize tehnice întocmite  de un expert  tehnic  atestat,  şi se consemnează  obligatoriu  în cartea  tehnică  a construcţiei.
Art. 19
Postutilizarea  construcţiilor  cuprinde  activităţile  de  dezafectare,  demontare  şi demolare  a construcţiilor,  de recondiţionare  şi de refolosire  a elementelor  şi a produselor  recuperabile, precum şi reciclarea deşeurilor cu asigurarea protecţiei mediului potrivit legii.
Art. 20
Controlul  de  stat  al calităţii  în construcţii  cuprinde  inspecţii  la investitori,  la  unităţile  de proiectare, de execuţie, de exploatare şi de postutilizare a construcţiilor, privind existenţa şi respectarea sistemului calităţii în construcţii.
Controlul de stat al calităţii în construcţii se exercită de către Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, care răspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor.
CAPITOLUL III: Obligaţii şi răspunderi
Secţiunea 1: Obligaţii şi răspunderi ale investitorilor
Art. 21
Investitorii  sunt  persoane  fizice  sau  juridice  care  finanţează  şi  realizează  investiţii  sau intervenţii  la  construcţiile  existente  în  sensul  legii  şi  au  următoarele  obligaţii  principale referitoare la calitatea construcţiilor:
a) stabilirea  nivelului  calitativ  ce  trebuie  realizat  prin  proiectare  şi  execuţie  pe  baza reglementărilor tehnice, precum şi a studiilor şi cercetărilor efectuate;
b) obţinerea  acordurilor  şi  a  avizelor  prevăzute  de  lege,  precum  şi  a  autorizaţiei  de construire;
c) asigurarea verificării proiectelor prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi;
d) asigurarea   verificării   execuţiei   corecte  a  lucrărilor   de  construcţii   prin  diriginţi  de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor;
e) acţionarea  în vederea  soluţionării  neconformităţilor,  a defectelor  apărute  pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor proiectelor;
f) asigurarea  recepţiei  lucrărilor  de  construcţii  la  terminarea  lucrărilor  şi  la  expirarea perioadei de garanţie;
g) întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia către proprietar;
h) expertizarea construcţiilor de către experţi tehnici atestaţi, în situaţiile în care la aceste construcţii se execută lucrări de natura celor prevăzute la art. 18 alin. 2 al prezentei legi.
Secţiunea 2: Obligaţii şi răspunderi ale proiectanţilor
Art. 22
Proiectanţii   de   construcţii   răspund   de   îndeplinirea   următoarelor   obligaţii   principale referitoare la calitatea construcţiilor:
a) precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei;
b) asigurarea  prin  proiecte  şi  detalii  de  execuţie  a  nivelului  de  calitate  corespunzător cerinţelor, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;
c) prezentarea  proiectelor  elaborate  în faţa  specialiştilor  verificatori  de proiecte  atestaţi, stabiliţi  de  către  investitor,  precum  şi soluţionarea  neconformităţilor  şi neconcordanţelor semnalate;
d) elaborarea  caietelor  de  sarcini,  a  instrucţiunilor   tehnice  privind  execuţia  lucrărilor, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, precum şi, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea  în timp a construcţiilor.  Documentaţia  privind  postutilizarea  construcţiilor  se efectuează numai la solicitarea proprietarului;
e) stabilirea,  prin  proiect,  a  fazelor  de  execuţie  determinate  pentru  lucrările  aferente cerinţelor şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;
f) stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului,  la construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum şi urmărirea  aplicării  pe  şantier  a  soluţiilor  adoptate,  după  însuşirea  acestora  de  către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, la cererea investitorului;
g) participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate.
Secţiunea 3: Obligaţii şi răspunderi ale executanţilor

Art. 23
Executantul lucrărilor de construcţii are următoarele obligaţii principale:
a) sesizarea   investitorilor   asupra   neconformităţilor   şi  neconcordanţelor   constatate   în proiecte, în vederea soluţionării;
b) începerea execuţiei lucrărilor numai la construcţii autorizate în condiţiile legii şi numai pe bază şi în conformitate cu proiecte verificate de specialişti atestaţi;
c) asigurarea  nivelului  de  calitate  corespunzător  cerinţelor  printr-un  sistem  propriu  de calitate  conceput  şi  realizat  prin  personal  propriu,  cu  responsabili  tehnici  cu  execuţia atestaţi;
d) convocarea  factorilor  care  trebuie  să  participe  la verificarea  lucrărilor  ajunse  în faze determinante  ale execuţiei şi asigurarea  condiţiilor necesare efectuării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor;
e) soluţionarea  neconformităţilor,  a defectelor  şi a neconcordanţelor  apărute  în fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
f) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente  tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor, precum şi gestionarea probelor-martor;  înlocuirea produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate şi numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectanţi cu acordul investitorului;
g) respectarea  proiectelor  şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor;
h) sesizarea,  în termen  de 24 de ore, a Inspecţiei  de stat în construcţii,  lucrări publice, urbanism  şi amenajarea  teritoriului  în cazul  producerii  unor  accidente  tehnice  în timpul execuţiei lucrărilor;
i) supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei;
j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii;
k) remedierea,  pe propria  cheltuială,  a defectelor  calitative  apărute  din vina  sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii;
l) readucerea  terenurilor  ocupate  temporar  la starea  lor iniţială,  la terminarea  execuţiei lucrărilor;
m) stabilirea  răspunderilor  tuturor  participanţilor  la  procesul  de  producţie  -  factori  de răspundere, colaboratori, subcontractanţi – în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat şi cu prevederile legale în vigoare.
Secţiunea 4: Obligaţii şi răspunderi ale specialiştilor verificatori de proiecte, ale responsabililor tehnici cu execuţia şi ale experţilor tehnici, atestaţi
Art. 24
Specialiştii verificatori de proiecte atestaţi răspund în mod solidar cu proiectantul în ceea ce priveşte asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor proiectului.
Responsabilii  tehnici cu execuţia atestaţi răspund, conform atribuţiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, la lucrările de construcţii pentru care sunt angajaţi.
Experţii tehnici atestaţi, angajaţi pentru expertizarea  unor proiecte,  lucrări de construcţii sau construcţii aflate în exploatare, răspund pentru soluţiile date.
Obligaţiile specialiştilor atestaţi se stabilesc prin regulamente de aplicare a legii. Secţiunea 5: Obligaţii şi răspunderi ale proprietarilor construcţiilor

Art. 25
Proprietarii construcţiilor au următoarele obligaţii principale:
a) efectuarea  la timp  a lucrărilor  de întreţinere  şi de reparaţii  care  le revin,  prevăzute conform  normelor  legale  în  cartea  tehnică  a  construcţiei  şi  rezultate  din  activitatea  de urmărire a comportării în timp a construcţiilor;
b) păstrarea  şi completarea  la zi a cărţii  tehnice  a construcţiei  şi predarea  acesteia,  la înstrăinarea construcţiei, noului proprietar;
c) asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor, conform prevederilor din cartea tehnică şi reglementărilor tehnice;
d) efectuarea,  după  caz, de lucrări  de reconstruire,  consolidare,  transformare,  extindere, desfiinţare  parţială,  precum  şi de lucrări  de reparaţii  ale  construcţiei  numai  pe bază  de proiecte  întocmite  de către  persoane  fizice  sau  persoane  juridice  autorizate  şi verificate potrivit legii;
e) asigurarea   realizării   lucrărilor   de   intervenţii   asupra   construcţiilor,    impuse   prin reglementările legale;
f) asigurarea  efectuării lucrărilor din etapa de postutilizare  a construcţiilor,  cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Secţiunea   6:   Obligaţii   şi   răspunderi   ale   administratorilor   şi   ale utilizatorilor construcţiilor
Art. 26
Administratorii şi utilizatorii construcţiilor au următoarele obligaţii principale:
a) folosirea construcţiilor conform instrucţiunilor de exploatare prevăzute în cartea tehnică a construcţiei;
b) efectuarea  la  timp  a  lucrărilor  de  întreţinere  şi  de  reparaţii  care  le  revin  conform contractului;
c) efectuarea de lucrări de intervenţie la construcţia existentă în sensul prevederilor art. 18 alin. 2, numai cu acordul proprietarului şi cu respectarea prevederilor legale;
d) efectuarea   urmăririi   comportării   în  timp  a  construcţiilor   conform   cărţii  tehnice   a construcţiei şi contractului încheiat cu proprietarul;
e) sesizarea,  în termen  de 24 de ore, a Inspecţiei  de stat în construcţii,  lucrări  publice, urbanism  şi  amenajarea  teritoriului,  în  cazul  unor  accidente  tehnice  la  construcţiile  în exploatare.
Secţiunea 7: Obligaţii şi răspunderi în activitatea de cercetare
Art. 27
Unităţile  care  prestează  activităţi  de  cercetare  în  construcţii  au  următoarele  obligaţii principale:
a) efectuarea de cercetări teoretice şi experimentale  preliminare, în vederea fundamentării reglementărilor tehnice în construcţii;
b) fundamentarea,  elaborarea şi experimentarea  de soluţii tehnice, produse şi procedee noi pentru construcţii;
c) verificarea şi controlul noilor produse şi procedee la solicitarea producătorilor, în vederea eliberării de agremente tehnice, conform dispoziţiilor legale.
Secţiunea 8: Obligaţii şi răspunderi comune
Art. 28
Răspunderea  pentru  realizarea  şi  menţinerea,  pe  întreaga  durată  de  existenţă,  a  unor construcţii de calitate corespunzătoare, precum şi pentru îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin procedurile  şi regulamentele  elaborate potrivit prevederilor  prezentei legi, revine factorilor care participă la conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea acestora.
Art. 29
Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanţii şi furnizorii de materiale şi produse pentru construcţii, executantul, responsabilul tehnic cu execuţia atestat, dirigintele de specialitate, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligaţiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei.
Secţiunea 9: Obligaţiile şi răspunderile Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului
Art. 30
Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi inspecţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti  în  construcţii,  lucrări  publice,  urbanism  şi  amenajarea  teritoriului  subordonate acesteia,  precum  şi celelalte  organisme  similare  cu atribuţii  stabilite  prin dispoziţii  legale răspund de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul  calităţii  construcţiilor,  în toate etapele  şi componentele  sistemului  calităţii  în construcţii, precum şi de constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege şi, după caz, de oprirea lucrărilor realizate necorespunzător.
Controlul  de stat  al calităţii  în construcţii  pentru  construcţiile  din  cadrul  obiectivelor  cu caracter  secret,  stabilite  prin  ordine  ale  Ministerului  Apărării  Naţionale,  Ministerului  de Interne şi Serviciului Român de Informaţii, se realizează de către organele proprii abilitate în acest scop.
Organizarea  şi funcţionarea  Inspecţiei  de stat în construcţii,  lucrări  publice,  urbanism  şi amenajarea teritoriului vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
CAPITOLUL IV: Sancţiuni
Art. 31
Constituie  infracţiune  şi se pedepseşte  cu închisoare  de la 5 la 10 ani şi interzicerea  unor drepturi  proiectarea,  verificarea,  expertizarea,  realizarea  unei construcţii  ori executarea  de modificări a acesteia, fără respectarea reglementărilor tehnice privind stabilitatea şi rezistenţa, dacă acestea ar putea produce una sau mai multe dintre următoarele consecinţe: pierderi de vieţi omeneşti,  vătămare  gravă a integrităţii  corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane,  distrugerea  totală  sau  parţială  a  construcţiei,  distrugerea  ori  degradarea  unor instalaţii sau utilaje importante, ori alte consecinţe deosebit de grave.
Fapta prevăzută în alineatul precedent se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi, în cazul în care a avut drept urmare distrugerea totală sau parţială a construcţiei, moartea sau vătămarea gravă a integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, distrugerea ori degradarea unor instalaţii sau utilaje importante, ori alte consecinţe deosebit de grave.
Art. 32
Constituie  infracţiune  şi se pedepseşte  cu închisoare  de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă continuarea  lucrărilor  de construcţii  executate  necorespunzător  şi oprite  prin  dispoziţii  ale organelor de control, în toate cazurile în care acestea le afectează rezistenţa şi stabilitatea.
Art. 33
Constituie  contravenţie  la  prevederile  prezentei  legi  următoarele  fapte,  dacă  nu  au  fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să constituie infracţiuni şi se sancţionează cu amendă:
I. De la 1.000.000 lei la 6.000.000 lei: I. De la 15.500.000 lei la 93.000.000 lei:
(la data 05-iun-2001 Art. 33, subpunctul I.. din capitolul IV modificat de Art. 1, litera A. din  Hotarirea
498/2001 )
a) executarea de modificări la construcţie ori demolarea acesteia cu încălcarea prevederilor referitoare la autorizarea şi executarea acesteia;
b) neexecutarea   obligaţiilor   privind  urmărirea   comportării   în  timp  a  construcţiilor   de complexitate şi importanţă deosebită, referitoare la stabilitate şi rezistenţă.
II. De la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei: II. De la 15.500.000 lei la 77.000.000 lei:
(la data 05-iun-2001 Art. 33, subpunctul II.. din capitolul IV modificat de Art. 1, litera B. din  Hotarirea
498/2001 )
a) realizarea de construcţii fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate de specialişti atestaţi conform prevederilor legale;
b) neexecutarea obligaţiilor privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor, a lucrărilor de întreţinere, de reparaţii şi de consolidări;
c) realizarea de modificări, transformări,  modernizări,  consolidări care pot afecta cerinţele, fără proiect verificat de specialişti atestaţi conform prevederilor legale;
d) organizarea necorespunzătoare  şi neaplicarea sistemului de conducere şi de asigurare a calităţii, inclusiv realizarea de construcţii fără responsabili tehnici cu execuţia atestaţi corespunzător prevederilor art. 14.
III. De la 500.000 lei la 3.000.000 lei: III. De la 7.700.000 lei la 46.500.000 lei:
(la  data  05-iun-2001  Art.  33,  subpunctul  III..  din  capitolul  IV  modificat  de  Art.  1,  litera  C.  din
Hotarirea 498/2001 )
a) elaborarea de proiecte incomplete sau conţinând neconcordanţe între diferitele secţiuni ale acestora, care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al construcţiilor corespunzător cerinţelor, precum şi însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi;
b) încălcarea prevederilor din reglementările tehnice referitoare la cerinţele construcţiei;
c) recepţionarea construcţiei cu încălcarea prevederilor legale;
d) necompletarea şi nepăstrarea cărţii tehnice a construcţiei conform prevederilor legale;
e) stabilirea, în cadrul expertizei unor proiecte de execuţie sau lucrări de construcţii, a unor soluţii care pot determina  nerealizarea  nivelului de calitate al construcţiilor  corespunzător cerinţelor;
f) neamenajarea  terenurilor  ocupate  temporar  pentru  aducerea  lor  la  starea  iniţială,  la terminarea lucrărilor de construcţii;
g) neasigurarea verificării execuţiei lucrărilor de construcţii prin diriginţi de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi, corespunzător prevederilor art. 21;
h) interzicerea sau obstrucţionarea efectuării controlului calităţii în construcţii, neprezentarea documentelor   şi  a  actelor  solicitate   de  persoanele   cu  atribuţii   de  control,  conform prevederilor legale.
IV. De la 200.000 lei la 800.000 lei: IV. De la 3.000.000 lei la 12.500.000 lei:
(la  data  05-iun-2001  Art.  33,  subpunctul  IV..  din  capitolul  IV  modificat  de  Art.  1,  litera  D.  din
Hotarirea 498/2001 )
a) neprecizarea  în proiect a categoriei  de importanţă  a construcţiei  şi nestabilirea  fazelor determinante supuse controlului calităţii;
b) prevederea în proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu există agremente tehnice la lucrări la care trebuie să se asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor;
c) nerespectarea  prin  proiecte  a  nivelului  de  calitate  şi  a  celorlalte  clauze  contractuale referitoare la cerinţe;
d) neexecutarea obligaţiilor de întreţinere şi reparaţii care revin proprietarilor potrivit legii şi care afectează nivelul de calitate corespunzător cerinţelor;
e) neconvocarea  factorilor  care trebuie să participe la verificarea  lucrărilor  ajunse în faze determinante ale execuţiei şi neasigurarea condiţiilor de verificare.
V. De la 100.000 lei la 200.000 lei: V. De la 1.500.000 lei la 3.000.000 lei:
(la data 05-iun-2001 Art. 33, subpunctul V.. din capitolul IV modificat de Art. 1, litera E. din  Hotarirea
498/2001 )
a) lipsa  nemotivată   de  la  verificarea   lucrărilor  ajunse  în  faze  determinante,   urmare convocării  făcute  de  executant,  precum  şi  convocarea  nejustificată,  de  către  acesta,  a factorilor interesaţi;
b) nesolicitarea  de  către  investitor  sau  executant  a soluţiilor  de  remediere  a defectelor apărute în timpul execuţiei, referitoare la cerinţe;
c) neîndeplinirea  obligaţiei  proiectantului  de a stabili  soluţii  pentru  remedierea  defectelor sesizate, referitoare la cerinţe;
d) neaplicarea  de  către  executant  a soluţiilor  stabilite  de  proiectant  sau  expert,  pentru rezolvarea neconformităţilor, defectelor sau neconcordanţelor apărute în timpul execuţiei;
e) nesesizarea  Inspecţiei  de  stat  în  construcţii,  lucrări  publice,  urbanism  şi  amenajarea teritoriului în cazul producerii unor accidente tehnice la construcţiile în execuţie, precum şi la cele în exploatare;
f) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor cuprinse în actele de control.
*)  Pentru  sumele  prevăzute  Legea  10/1995,  exprimate  în  moneda  veche,  a  se vedea Legea 348/2004 privind denominarea monedei naţionale. [Art. 1, alin. (1): La data de 1 iulie 2005,  moneda  naţională  a României,  leul, va fi denominată  astfel încât 10.000 lei vechi [...] vor fi preschimbaţi pentru 1 leu nou.]
(la data 01-iul-2005 Art. 33 din capitolul IV in legatura cu Actul din  Legea 348/2004 )
Art. 34
Sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 33 se aplică persoanelor juridice şi fizice.
Art. 35
Constatarea  contravenţiilor  prevăzute  la  art.  33  şi aplicarea  sancţiunilor  se  fac  de  către persoane  cu atribuţii  de control din cadrul Inspecţiei  de stat în construcţii,  lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, iar în cazurile prevăzute la art. 30, de către persoanele împuternicite  de Ministerul  Apărării  Naţionale,  Ministerul  de Interne  şi Serviciul  Român  de Informaţii.
Art. 36

Contravenţiilor  prevăzute la art. 33 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr.  32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.
CAPITOLUL V: Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 37
Regulamentele  şi procedurile  pentru clasificarea  construcţiilor  în categorii de importanţă  şi pentru componentele  sistemului  calităţii în construcţii  prevăzute  la art. 9 se elaborează  de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, cu consultarea organismelor cu atribuţii stabilite prin dispoziţii legale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. 38
(la data 01-ian-2007 Art. 38 din capitolul V a fost reglementat de  Ordinul 2232/2005 ) (la data 01-ian-2007 Art. 38 din capitolul V a fost reglementat de  Ordinul 2229/2005 ) (la data 22-dec-2006 Art. 38 din capitolul V a fost reglementat de  Ordinul 1728/2006 )
(la data 20-dec-2006 Art. 38 din capitolul V a fost reglementat de  Normativ NP119-06/2006 ) (la data 16-dec-2006 Art. 38 din capitolul V a fost reglementat de  Ordinul 1731/2006 )
(la data 30-sep-2006 Art. 38 din capitolul V a fost reglementat de  Ordinul 489/2005 ) (la data 13-feb-2006 Art. 38 din capitolul V a fost reglementat de  Ordinul 174/2005 ) (la data 30-iun-2005 Art. 38 din capitolul V a fost reglementat de  Ordinul 195/2005 ) (la data 23-iun-2005 Art. 38 din capitolul V a fost reglementat de  Ordinul 181/2005 )
(la data 04-iun-2005 Art. 38 din capitolul V a fost reglementat de  Normativ NP 115-04/2005 ) (la data 03-iun-2005 Art. 38 din capitolul V a fost reglementat de  Normativ NP 109-04/2005 )
(la data 28-mai-2005 Art. 38 din capitolul V a fost reglementat de  Metodologia MP 038-04/2005 ) (la data 26-mai-2005 Art. 38 din capitolul V a fost reglementat de  Normativ din 2005 )
(la data 25-mai-2005 Art. 38 din capitolul V a fost reglementat de  Reglementari tehnice NP-082-04/2005 )
(la data 21-mai-2005 Art. 38 din capitolul V a fost reglementat de  Ordinul 163/2005 ) (la data 11-mai-2005 Art. 38 din capitolul V a fost reglementat de  Ordinul 907/2005 )
(la data 03-mai-2005 Art. 38 din capitolul V a fost reglementat de  Normativ NP102-04/2005 )
(la data 09-dec-2004 Art. 38 din capitolul V a fost reglementat de  Procedura din 2004 ) (la data 09-dec-2004 Art. 38 din capitolul V a fost reglementat de  Procedura din 2004 ) (la data 09-dec-2004 Art. 38 din capitolul V a fost reglementat de  Procedura din 2004 )
(la data 01-nov-2004 Art. 38 din capitolul V a fost reglementat de  Metodologie din 2004 )
(la data 23-dec-2002 Art. 38 din capitolul V a fost reglementat de  Ordinul 2003/2002 ) (la data 23-dec-2002 Art. 38 din capitolul V a fost reglementat de  Ordinul 2002/2002 ) (la data 23-dec-2002 Art. 38 din capitolul V a fost reglementat de  Ordinul 1995/2002 ) (la data 23-dec-2002 Art. 38 din capitolul V a fost reglementat de  Ordinul 1994/2002 ) (la data 26-iul-2001 Art. 38 din capitolul V a fost reglementat de  Regulament din 2001 ) Regulamentele prevăzute la art. 37 se aprobă prin hotărâri ale Guvernului.
Procedurile  prevăzute  la art. 37 şi normele  pentru  elaborarea  şi aplicarea  componentelor sistemului  calităţii  în  construcţii  se  aprobă  prin  ordin  al  ministrului  lucrărilor  publice  şi amenajării teritoriului.
(la data 27-feb-2005 Art. 38 din capitolul V a fost reglementat de  Regulament din 2004 )
(la data 25-apr-2005 Art. 38 din capitolul V a fost reglementat de  Ordinul 164/2005 ) (la data 27-iun-2005 Art. 38 din capitolul V a fost reglementat de  Normativ din 2005 )
Art. 39
Autorizaţia de construire pentru lucrările prevăzute la art. 3 lit. a), b), c), d) şi e) din Legea nr.  50/1991  se  va  elibera  numai  pentru  proiecte  verificate  de specialişti  verificatori  de proiecte atestaţi, cu excepţia prevăzută la art. 2 alin. 2 al prezentei legi.
Art. 40
(1) Cheltuielile necesare pentru elaborarea reglementărilor tehnice şi pentru inspecţia  statului pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii se suportă de către investitori sau  proprietari prin  virarea  unei  sume  echivalente  cu  o  cotă  de  0,70%  din  cheltuielile  pentru  lucrările prevăzute  la art.  2. Calculul  şi virarea  sumelor  respective  se fac  eşalonat, concomitent  cu plata  lucrărilor.  Fondurile  respective  se  utilizează  30%  pentru  elaborarea  reglementărilor tehnice şi 70% pentru controlul statului.
(1) Investitorii   sau  proprietarii   vor  vira  lunar  către  Inspectoratul   de  Stat  în Construcţii – I.S.C. din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor  şi Locuinţei o sumă echivalentă cu o cotă de 0,70 % din cheltuielile pentru executarea construcţiilor  şi a lucrărilor prevăzute la art. 2 şi pentru care se emit, în condiţiile legii,  autorizaţii  de  construire,  cu  excepţia  proprietarilor,   persoane  fizice,  care execută lucrări de consolidare  şi reparaţii la locuinţele  din proprietate.  Calculul şi virarea sumelor respective se fac eşalonat, concomitent cu plata prestaţiilor. Inspectoratul   de  Stat  în  Construcţii  -  I.S.C.  utilizează  70  %  din  fondul  astfel constituit pentru îndeplinirea  atribuţiilor,  potrivit prevederilor  legale, şi virează 30
%  din  acest  fond  în  contul  Ministerului   Lucrărilor   Publice,   Transporturilor   şi Locuinţei, care îl utilizează pentru:
a) elaborarea    reglementărilor    tehnice   în   construcţii,    urbanism,   amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a cercetărilor, testărilor, documentaţiilor, studiilor, auditului, băncilor de date şi realizării de prototipuri necesare fundamentării reglementărilor   specifice  domeniului.  Tipurile  de  reglementări   şi  de  cheltuieli aferente se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi aprobat prin hotărâre a Guvernului;
b) executarea prin Compania Naţională de Investiţii – «C.N.I.» – S.A. a unor lucrări de intervenţie  în primă urgenţă la construcţii  vulnerabile  şi care prezintă  pericol public,  în  vederea  asigurării  cerinţei  de  rezistenţă  şi  stabilitate,  a prevenirii  şi atenuării efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pământ, inundaţii, alunecări   de   teren,   tasări   şi/sau   prăbuşiri   de   teren   şi,   după   caz,   pentru expertizarea  şi  proiectarea  lucrărilor  necesare.  Criteriile  şi  modul  de  alocare  a sumelor  se stabilesc  prin norme  metodologice  elaborate  de Ministerul  Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
(la data 12-nov-2002  Art. 40, alin. (1) din capitolul  V modificat  de Art. 1, punctul 1. din  Legea 587/2002 )
(2) Întârzierile la plată a cotelor de către investitor sau proprietar, prevăzute la alin. 1, se penalizează cu 0,15% pe zi de întârziere, fără a se depăşi suma datorată.
(3) Cheltuielile necesare efectuării activităţii de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii se suportă de către partea interesată.
(4) Disponibilităţile la finele anului din veniturile extrabugetare se reportează în anul următor şi au aceeaşi destinaţie.
(5) Cheltuielile necesare certificării calităţii produselor şi procedeelor, eliberării de  agremente tehnice   pentru   noile   materiale,    procedee   şi   echipamente,    autorizării    şi    acreditării laboratoarelor,   verificării   proiectelor   şi  execuţiei   lucrărilor   de  construcţii,   conducerii   şi asigurării   calităţii,   verificărilor   metrologice,   recepţiei   lucrărilor,   urmăririi   comportării   în exploatare  şi  intervenţii  în  timp  şi  postutilizării  construcţiilor  se  suportă  de  către  factorii interesaţi.
(5) Cheltuielile  necesare certificării calităţii produselor  şi procedeelor,  eliberării de agremente  tehnice  pentru  noile materiale,  procedee  şi echipamente,  autorizării  şi acreditării laboratoarelor, verificării proiectelor şi execuţiei lucrărilor de construcţii, conducerii   şi   asigurării   calităţii,   verificărilor   metrologice,   recepţiei   lucrărilor, urmăririi  comportării  în  exploatare  şi intervenţii  în  timp,  precum  şi postutilizării construcţiilor   se  suportă   de  către  factorii   interesaţi,   cu  excepţia   cheltuielilor efectuate potrivit alin. 1 lit. b).
(la data  12-nov-2002  Art. 40, alin.  (5) din capitolul  V modificat  de Art. 1, punctul  2. din  Legea 587/2002 )
Art. 41
Pe data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi se abrogă Legea nr.  8/1977 privind asigurarea  durabilităţii,  siguranţei  în  exploatare,  funcţionalităţii  şi  calităţii  construcţiilor, Ordonanţa  Guvernului  nr.   2/1994  privind  calitatea  în  construcţii,  precum  şi  orice  alte dispoziţii contrare.
-****-
Această  lege  a fost  adoptată  de Camera  Deputaţilor  în şedinţa  din 27 decembrie  1994,  cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN
Această  lege  a  fost  adoptată  de  Senat  în  şedinţa  din  29  decembrie  1994,  cu  respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 12 din data de 24 ianuarie 1995
*)  În  întreg  cuprinsul  legii,  cuvântul  “cerinţe”  se  înlocuieşte  cu sintagma  “cerinţe esenţiale”. (la data 12-mai-2007 Actul modificat de Art. 1, punctul 2. din  Legea 123/2007 )